Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:

Центр усної історії

23.02.2012

 

 

Виходячи із необхідності визначення соціально-культурного, ідеологічного, світоглядного, державницького потенціалу суспільства, формування світоглядних орієнтацій молоді стосовно власної історії та культури, вирішення практичних завдань сучасного українського суспільства в контексті позитивної трансляції та продукування історичного досвіду минулих поколінь та враховуючи багатолітній науково-дослідницький досвід співробітників лабораторії соціологічних досліджень при лабораторії соціологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету було створено Центр усної історії.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про центр усної історії
Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького


І. Загальні положення.

 1. Центр усної історії є науковим підрозділом Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
 2. Центр усної історії безпосередньо підпорядковується ректору, проректору з наукової роботи.
 3. Центр усної історії очолює керівник, який призначається на цю посаду в установленому порядку, керує науковою та господарською діяльністю центру.
 4. Центр усної історії здійснює свою діяльність на базі лабораторії соціологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

II. Обґрунтування створення центру усної історії.

Сучасне та майбутнє суспільства відтворюються через його минуле. Тому оцінка соціальної пам‘яті є актуальною та необхідною для вирішення практичних завдань суспільства в контексті позитивної трансляції та продукування історичного досвіду минулих поколінь і для формування світоглядних орієнтацій людей стосовно власної історії та культури. Це означає, що соціальна пам‘ять є сферою інтелектуальної і духовної спадщини, яка в перспективі спрямована на визначення соціально-культурного, ідеологічного, світоглядного, державницького потенціалу суспільства.

Сучасна гуманітарна наука потребує змін світоглядних позицій, де метанаратив зміщується в бік особистого переживання, оповіді і множинності суб‘єктів. І саме усна історія сприятиме повноті й доповненню емпіричного дослідження, яке повинно ґрунтуватися не тільки на традиційних методиках збору та аналізу офіційних джерел, але й допоможе визначити шлях побудови дослідження від пересічних учасників певних подій, переосмислити хронологію, дії, вчинки, враження, досвід тощо.

Усну історію можна розглядати як міждисциплінарну практику в галузі більшості гуманітарних наук, таких як історія, антропологія, соціологія, соціолінгвістика, фольклористика, які дозволяють отримувати емпіричну інформацію з усних джерел.

Усно-історичні дослідницькі проекти дадуть можливість висвітлити ділянки соціального буття, які виявилися поза межами офіційної історії, висвітлити багатоманітність інтерпретацій минулого, почути голос усіх суб‘єктів соціального процесу і з‘ясовувати особливості історичної пам‘яті й чинники конструювання колективної ідентичності.

Лабораторія соціологічних досліджень володіє методикою проведення глибинного інтерв‘ю, фокус-групи, складання анкет, засобів транскрибування, про що свідчать польові дослідження, чисельні етнографічні експедиції, результати яких знайшли відображення в монографіях, наукових статтях, грантах.

З метою отримання міждисциплінарної взаємодоповнювальної інформації, обміну методами і підходами, проведенням спільних фундаментальних досліджень в різних наукових галузях вважаємо, що на базі лабораторії соціологічних досліджень доцільно започаткувати Центр усної історії при Мелітопольському державному педагогічному університеті та залучити до його науково-дослідницьких проектів фахівців різних галузей науки.

ІІІ. Прикладні аспекти дослідження щоденної історії:

 • спогади-описи певної фіксованої визначної події;
 • вивчення звичаєвих структур, фольклору, традицій, побуту та стилю господарювання;
 • дослідження вжиткового мистецтва унікальних, самобутніх спільнот;
 • представники різних поколінь протягом певного періоду часу;
 • історія діяльності тієї чи іншої громадської чи політичної організації;
 • девііація повсякденності, доступ до яких за допомогою традиційних методів вивчення ускладнений або неможливий.

IV. Пріоритетні напрямки роботи:

 • усна історія як джерело і метод дослідження Великого Голодомору в Україні;
 • культура та ідентичність етносів Запорізького Приазов‘я: освоєння нового простору;
 • ритуально-обрядова культура та фольклористика;
 • субкультура як одиниця аналізу соціально-політичної ідентичності;
 • універсум ментальності сучасника;
 • походження власних назв в соціокультурному просторі;
 • норма і девіація в системі світоглядних орієнтацій;
 • світоглядні універсалії народної творчості.

V.     Співробітництво з державними, науковими організаціями та закладами в Україні, міжнародна співпраця.
У зв'язку з різнобічними напрямками наукових досліджень, які потребують додаткових консультацій, обговорень, польових експедицій, а також роботи з архівними джерелами передбачається налагодити тісну співпрацю із:

 • органами міської та районної виконавчої влади;
 • Мелітопольським краєзнавчим музеєм;
 • місцевими національно-культурними товариствами та громадськими організаціями;
 • Центром болгарастики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
 • Центром пострадянських досліджень Московського Державного Інституту Міжнародних відносин (кафедри соціології, історії);
 • Інститутом соціально-політичних досліджень Російської Академії Наук;
 • центром етики і дослідження бідності Університета Зальцбурга/Зальцбургська Ініціатива Етики (Salzburg Ethik Initiative);
 • архівними установами в Україні (Запорізькій області);
 • коледжем Св.Томаса Мора университету м. Саскатчеван (Канада)

VI.     Можливі споживачі результатів досліджень.
Установи Міністерства освіти України (матеріали можуть бути використані під час підготовки навчальних та методичних посібників з дисциплін загальногуманітарного, соціально-психологічного, соціологічного, культурологічного та краєзнавчого спрямування).
Органи державної влади України та органи місцевого самоврядування.
Викладачі, аспіранти, студенти при написанні статей, монографій, дисертацій.
Засоби масової інформації (телебачення, радіо, періодичні друковані видання).
Громадські організації.

VII. Кадровий склад працівників центру.
Букрєєва І.В. – старший науковий співробітник, зав. центру усної історії;
Афанасьєва Л.В. – старший науковий співробітник;
Глинська Л.Ф. – старший науковий співробітник;
Пачев С.І. – старший науковий співробітник;
Попенко Я.В. – старший науковий співробітник;
Митяй З.О. – старший науковий співробітник;
Орлов А.В. – старший науковий співробітник;

VIII. Фінансування роботи центру.
Позабюджетне, грантове.